یاد مین ها بخیر که سکوی پرواز بود .

یاد گلوله ها بخیر که قاصد وصال بود .

یاد جبهه بخیر که مدینه اهل البلاء بود .

یاد قرارگاه ها بخیر که بی قراری می آورد .

یاد موقعیت ها بخیر که در آن به فکر موقعیت نبودیم . 

یاد خمپاره ها بخیر که پیمانه وصل به همراه داشت .

یاد کانال ها بخیر که گنداب خودنمایی در آن جریان داشت .

یاد قمقه ها بخیر که آب حیات از آن ها می جوشید و پایان نداشت .

یاد لباس هایی بخیر  که از بس عزیز بودن خدا زمین را به رنگ آنها آفرید .

یاد منورها بخیر که به دیدار چهره های نورانی می آمدند و سرانجام شدت

حادثه چراغ عمرشان خاموش می شد و آخرین خود را می انداختند .

یاد فانسقه هایی بخیر که کمرهای زرین جهاد گران را محکم می کرد و

حلقه های اسارت دنیا را نه یکی پس از دیگری بلکه همه را به هم می گسست .

 

یاد شــــــــــــــــــهدا بخیر


/ 0 نظر / 24 بازدید