حرمت و حیثیت زن به عنوان حق اللّه مطرح است....

حجاب زن و دختر مربوط به خود او نیست 
که بگوید من از حق خود گذشتم و نمیخواهم چادر سر کنم ،
مربوط به مرد نیست که بگوید من راضیم که همسر و دخترم چادر سر نکند
بلکه حجاب زن حقی الهی است 
و حرمت و حیثیت زن به عنوان حق اللّه مطرح است
و زن به عنوان امین حق اللّه از نظر قرآن مطرح است
و حجاب زن امری ست اجتماعی ، نه فردی
و حق خدا باید ادا شود تا فرد از خطرات موجود در جامعه حفظ شود…

/ 0 نظر / 7 بازدید