فمنیسم یا (فمنیزم)

غرب روشهای زیادی را برای مقابله با اسلام امتحان کرد که موجب شکست سخت از طرف مسلمانان شد اما امروزه توسط افراد سرشناس مثل آنجلینا جولی در افغانستان  روش جدیدی را ابقا کرده و آن فمنیسم است ،و در حال ترویج این دیدگاه در ایران نیز هست.خروجی اندیشه ی مدرن در تفکر پست مدرن می شود فمنیسم ، یعنی روش و قاعده و شیوه ای که در آن حیا هیچ جایی ندارد، شاه بیت فمنیسم یک جمله است

     ((فمنیسم یعنی ساختار حیا کشی))

بعضی از نمادهای فمنیسم که در بین جوانان بخصوص خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل می باشد .

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
هادی

فمنیزم،برابری زن و مرد و هم ج نس گرایی « فمنیزم » بر حسب ظاهر بمعنای مذهب اصالت زن و مادینگی است و مکتب استقلال وجودی زن از مرد. ولی این فقط صورت ظاهر ادعاست که در بطن آن معنائی کاملاً متضاد حضور دارد و آن غایت نفرت زن از زنانگی خویشتن است که بصورت انزجار از مرد خودنمایی می کند. این مکتب مالخولیایی که حاصل نابودی زنانگی و بلکه مادینه گی زن است از بطن مکتب برابری زن با مرد سربرآورده است. زن پنداشت که در همسان سازی خود با مرد می تواند سعادتمند شده و از اسارت مادینه گی خود خارج شود ولی هر چه که برابر تر شد احساس نابودی و اسارت بیشتری کرد تا اینکه بر علیه مرد اعلان جنگ نمود و فمنیزم معنای این نبرد است. و بمیزانی که در این برابری از هویت زنانگی و حتی جنسی خود ساقط شد و دچار « عذاب عقیم » گردید و روحش عقیم و پوچ شد بناگاه کوس انالحق زد. فمنیزم در حقیقت مکتب اصالت و استقلال مادینه گی نیست بلکه مکتب اصالت عقیم شدگی روحی و جنسی زن است. موجودی که نه زن است و نه مرد و نه چیزی بین زن و مرد. و این مکتب اصالت پوچی زن است. از ویژگی این زنان نابودی غریزه جنسی و عذاب جنسی است که نهایتاً بصورت هم ج ن س گر