پرستوی گمشده من

نمیدانم دیروز لحظه استشمام بوی بادام تلخ چه حالی داشته ای

                 دیروز بوی بادام تلخ بوی خوش بهشت میداد

                     امروز من حالت را خریدارم پرستوی من

                       امروز باید نفس هایت را نگه داری

                          زیرا شهر ما جایی برای نفس کشیدن ندارد

                           امروز شهر ما بوی بی غیرتی و بی حیایی میدهد

/ 0 نظر / 40 بازدید