ما رهبر داریم .......

عراقی‌ها گشته بودند، پیدایش کرده بودند.

آورده بودند جلوی دوربین برای مصاحبه.

قد و قواره‌اش ، صورت بدون مویش ، صدای بچه‌گانه‌اش ،  همه چیز جور بود .

پرسیدند: «کی تو را به زور فرستاده جبهه ؟»

گفت: «نمی‌آوردنم. به زور آمدم، با گریه و التماس.»

گفتند: «اگر صدام آزادت کنه چی کار می‌کنی؟»

گفت: «ما رهبر داریم هر چی رهبرمون بگه.»

فقط همین دو تا سوال را پرسیده بودند که یک نفر گفت:« کات »/ 0 نظر / 21 بازدید