تخریب چی....

گردان پشت میدان مین زمین گیر شد چند نفر رفتن معبر باز کنن،19 ساله بود ،چند قدم که رفت برگشت،گفتن حتماً ترسیده ؛پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها و گفت:تازه از گردان گرفتم حیفه بیت الماله و پا برهنه رفت .......
شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا صلوات


/ 0 نظر / 23 بازدید