هم باید جــــلوتر از 【 آقـــــــا 】 باشیم هم عقـــب تر ..

جلــــــوتر باشیم تا جــــــــــــان فـــــــدا ڪنیم..

عــــقب تر باشیم تا بہ حـــرف هایش ،

"بہ روے چـــــــــــــــــشم "

بــگوییم...