چرا باید عقاید و فرهنگ ما فقط در قالب فیلم بازی بشه؟!
مگر هنرپیشگان ما مسلمان نیستند؟
این دوگانگی را چگونه باید توجیه کرد؟
آیا نقش خانم محمدی دلنشین تر از وضعیت واقعی ایشون نیست؟!
کاش نقش خوب در زندگی بازی کنیم....

فیلم, کاش واقعی بود, نهی از منکر, کدام زیباست