برادر یا خواهری که توفیق شهادت را خواهانی ،دعای بدون عمل فایده ای ندارد ،فرامین حضرت آقا را جامه عمل بپوشانید تا توفیق شهادت نصیبتان شود.

(اقامه امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با دشمنان در جنگ نرم) . ننشینید و بگوئید منتظر ظهور هستیم .......به پا خیزید.