من انقلابی ام  وز خصم ،پروا نمی کنم 

کوتاهی هست، ولی افشا نمی کنم

با این که اوج پیامم همدلی است

اما بدان، چک سفید امضاء نمی کنم