گریه میکند
شاید برای شهیدش
شاید برای مادران چشم انتظار
شاید برای غربت شهید
شاید برای دلتنگی
شاید ...

ولی خدا کند گریه اش برای دل شکسته اش نباشد ! دلی شکسته از ....

 
مـــــادرم .. زمانی که خبر شهــــادت ِ مرا شنیدی گــــریه نکن ...!
زمان تشییع و تدفینم گــــــریه نکن ... !
زمان خواندن ِ وصیت نامه ی من گـــــــریه نکن ... !

فقط زمانی گریه کن که مردان ما غـــــیرت و زنان ما عفــــــت را فراموش کنند ...!
وقتی که جامعه ی ما را  بی حجـــــابی و بی غیرتـــــی فرا گرفت گریه کن ... !

وقتی که اســـــــلام در خطر است ... !

شهید سعید زقاقی 

 

۩ ◄ هدیه (اختیاری) خواندن این مطلب 14 صلوات میباشد ► ۩