دخـتـری کـه آرام بـ ـابـ ـا را نـ ـاز مـی کـرد
 
دلت که هوای بابا را بکند
دیـگر نـه کـربـلا مـی خواهی نـه عـاشـورا
فقط چـشمانـنت خـرابـه شـام مـی بـیـند
و دخـتـری کـه آرام بـ ـابـ ـا را نـ ـاز مـی کـرد . . .
و آنگــاه
فقط یک آه . . . می ماند برای تـــو !

به یاد سه ساله خرابه نشین اباعبدالحسین (ع) و دختران شهدا
سه سالهای ایران, حضرت رقیه (س), حضور بر جنازه پدر, خرابه نشین حسین(ع)