غرب روشهای زیادی را برای مقابله با اسلام امتحان کرد که موجب شکست سخت از طرف مسلمانان شد اما امروزه توسط افراد سرشناس مثل آنجلینا جولی در افغانستان  روش جدیدی را ابقا کرده و آن فمنیسم است ،و در حال ترویج این دیدگاه در ایران نیز هست.خروجی اندیشه ی مدرن در تفکر پست مدرن می شود فمنیسم ، یعنی روش و قاعده و شیوه ای که در آن حیا هیچ جایی ندارد، شاه بیت فمنیسم یک جمله است

     ((فمنیسم یعنی ساختار حیا کشی))

بعضی از نمادهای فمنیسم که در بین جوانان بخصوص خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل می باشد .